Algemene voorwaarden van Atelier De Kamer van Kim

De belangrijke niet-zo-kleine lettertjes

 

Beste deelnemer/klant/geïnteresseerde,

In deze algemene voorwaarden heb ik vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van mijn programma’s en je hebt een vraag over deze voorwaarden, neem je dan even contact met me op?

Je kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden van “Atelier De Kamer van Kim’, de eenmanszaak van Kim Philips van Buren, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: . Postadres: Jan Tooropstraat 56, 1382VC Weesp. Bezoekadres: Ossenmarkt 44, 1381 LX Weesp. Bereikbaar via: dekamervankim.nl / info@dekamervankim.nl / (06) 42 44 85 14. BTW nummer:

Termen

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

 

 • Ik: Atelier De Kamer van Kim (de eenmanszaak van Kim Philips van Buren), de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Jij/Je: de natuurlijke persoon (dus geen bedrijf) die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
 • Cursus/Workshop: alle online en offline vormen van informatieoverdracht van mij aan jou, in groepsverband of individueel.
 • Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Inschrijving en bestelling

Een door ‘Atelier De Kamer van Kim’ ontvangen aanmelding of bestelling geldt als het ontstaan van een overeenkomst (zoals inschrijving voor een cursus of workshop, of als bestelling van een product) en daarbij ook de acceptatie van deze algemene voorwaarden en de aanvaarding van een betalingsverplichting.

De algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat De Kamer van Kim de inschrijving heeft ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van zijn/haar inschrijving heeft ontvangen. De Kamer van Kim zal binnen 72 uur na ontvangst van de aanmelding de bevestiging van inschrijving naar de deelnemer sturen.

Inschrijving voor een cursus of workshop / bestellen van een (digitaal) product kan geschieden:

 • door aanmelding op de website dekamervankim.nl
 • via mail op info@dekamervankim.nl
 • via Whatsapp op (06) 42 44 85 14
 • via een persoonlijk bericht op social media

Vergoeding, betaling en betalingsverplichting

Op het moment van inschrijven voor een cursus of workshop, of bij het bestellen van een product, ontstaat een betalingsverplichting. Je kunt betalen via een Bankoverschrijving of Tikkie, de benodigde gegevens stuur ik mee met de bevestiging van inschrijving. De volledige betaling moet gedaan zijn voordat de cursus of de workshop start. Zo niet, dan is deelname niet mogelijk, tenzij jij en ik voorafgaand aan de cursus of workshop anders hebben afgesproken. Alle prijzen op deze website zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. 

Herroepingsrecht / Ontbindingsrecht / Annuleringsperiode

In sommige gevallen is het mogelijk voor natuurlijke personen (dus niet voor bedrijven) om binnen 14 dagen na inschrijving de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. Dat geldt echter niet voor alle soorten producten en diensten. De Kamer van Kim biedt verschillende soorten producten en diensten aan die elk hun eigen voorwaarden hebben. Hieronder zet ik deze producten en hun voorwaarden op een rijtje. Kijk dus goed onder welke voorwaarden het product valt dat je wilt aanschaffen of aangeschaft hebt. Heb je hierover vragen, schroom dan niet om mij te mailen op info@dekamervankim.nl.

 

Ik bespreek deze vier soorten producten:

 • Online cursus die in delen geleverd wordt
 • Online workshop met online LIVE workshops
 • Offline (LIVE) workshop
 • Fysiek product

Online cursus die in delen geleverd wordt

(zoals bijv. Liever Creatiever)

Online cursus: een online cursus is een cursus die volledig online plaatsvindt. Dit kan zijn via de website van De Kamer van Kim, via Facebook en via email. Er zijn geen van te voren afgesproken contactmomenten.

14 dagen bedenktijd

Voor deze cursussen geldt het ontbindingsrecht. Dat betekent dat je het recht hebt om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen. Deze 14 dagen gaan in op het moment van inschrijving. Binnen deze periode van 14 dagen ontvang je je investering volledig terug.

Opzeggen na de 14 dagen bedenktijd

Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om je volledige investering terug te ontvangen bij annulering, er zijn dan kosten verschuldigd (denk bv. aan inschrijf- en administratiekosten, en indien van toepassing: kosten voor lesmateriaal).

Opzeggen binnen de 14 dagen bedenktijd, terwijl de cursus al begonnen is

De lessen zijn digitaal en kunnen dus niet teruggestuurd worden. Dit betekent dat bij ontbinding binnen 14 dagen – maar na de start van de workshop – er een bedrag verschuldigd is voor inschrijf- en administratiekosten en een bedrag voor de geleverde lessen (en indien van toepassing: kosten voor lesmateriaal). Je ontvangt dan dus niet het volledige betaalde bedrag retour.

Procedure van annuleren

Indien je gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dien je dit binnen de bedenktijd per e- mail aan Kim Philips van Buren via info@dekamervankim.nl te vermelden. Je ontvangt hierop binnen 72 uur een bevestiging per e-mail van ontvangst. Hierna zal je toegang tot het cursusmateriaal en (indien van toepassing) de online community worden geannuleerd. Geleverde onderdelen en informatie van de cursus of workshop kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. Je hebt daarom wel een betalingsverplichting voor de onderdelen van de cursus die je voor de annulering hebt ontvangen. Binnen veertien dagen ontvang je je investering terug op het gewenste bankrekeningnummer. Bij vragen rondom de annulering kun je terecht bij info@dekamervankim.nl

Herroepingsrecht uitoefenen – modelformulier

Wil je onze overeenkomst ontbinden dan is het nodig om mij van die beslissing op de hoogte te stellen door middel van een ‘ondubbelzinnige verklaring’. Je kunt hiervoor gebruik maken van dit modelformulier, maar dit is niet verplicht, een email sturen naar info@dekamervankim.nl is voldoende:

Aan: Atelier De Kamer van Kim, t.a.v. Kim Philips van Buren, Jan Tooropstraat 56, 1382VC Weesp, e-mail: info@dekamervankim.nl: Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) : — besteld op / ontvangen op (*) — uw naam / namen: — Uw adres: — Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum (*)Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Herroepingsrecht uitoefenen – modelformulier

Wil je onze overeenkomst ontbinden dan is het nodig om mij van die beslissing op de hoogte te stellen door middel van een ‘ondubbelzinnige verklaring’. Je kunt hiervoor gebruik maken van dit modelformulier, maar dit is niet verplicht, een email sturen naar info@dekamervankim.nl is voldoende:

Aan: Atelier De Kamer van Kim, t.a.v. Kim Philips van Buren, Jan Tooropstraat 56, 1382VC Weesp, e-mail: info@dekamervankim.nl: Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) : — besteld op / ontvangen op (*) — uw naam / namen: — Uw adres: — Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum (*)Doorhalen wat niet van toepassing is.

Online workshop met online LIVE workshops / Offline workshop

(zoals bijv. THEEkenen of de Snipperdagen)

Voor cursussen die op een bepaalde dag en tijdstip plaatsvinden, op locatie of online, waarvoor jij op een specifieke datum en tijdstip aanwezig moet zijn, is het ontbindingsrecht uitgesloten. Je hebt ook geen recht op enige restitutie of schadevergoeding wanneer je, om welke reden ook, niet aanwezig kunt zijn.

Het is bij De Kamer van Kim wel mogelijk je toegangsbewijs (voor de volledige workshop, niet voor 1 of enkele bijeenkomsten) door iemand anders te laten gebruiken. Wil je hier gebruik van maken, laat mij dat dan op de volgende manier weten:

 • Voor LIVE workshops: laat dit uiterlijk op de dag voor de workshop aan mij weten, via info@dekamervankim.nl (vermeld hierbij je naam / mailadres / datum van inschrijving / naam + mailadres van de nieuwe deelnemer). Kan het echt alleen op de dag zelf? Bel of app me dan op (06) 42 44 85 14.
 • Voor de ONLINE workshops: laat dit uiterlijk op de dag voor de workshop aan mij weten, via info@dekamervankim.nl (vermeld hierbij je naam / mailadres / datum van inschrijving / naam + mailadres van de nieuwe deelnemer). Je kunt ook een Whatsapp sturen naar (06) 42 44 85 14.

Fysiek product

(zoals bijv. de inspiratiekaarten)

Je hebt 14 dagen bedenktijd vanaf het moment dat je het product hebt ontvangen. Binnen die 14 dagen kun je zonder opgaaf van reden afzien van je koop.

 • Wil je gebruik maken van het ontbindingsrecht, dan ben je verplicht dat uiterlijk op de 14e dag te laten weten, anders vervalt je herroepingsrecht. Je kunt dit doen door een mail te sturen naar info@dekamervankim.nl of d.m.v. het modelformulier hieronder.
 • Is de 14e dag een weekenddag of een feestdag, dan geldt de eerstvolgende werkdag als 14e dag.
 • Ik zal je binnen 72 uur een bevestiging van je koopontbinding sturen.
 • Na het ongedaan maken van de koop heb je 14 dagen om het pakje (in goede staat en goed verpakt) terug te sturen. Je kunt ook een afspraak met me maken om het langs te brengen.
 • Ik vergoed je het bedrag wat je bij aankoop aan mij hebt betaald (aanschaf + verzendkosten) binnen 14 dagen nadat ik het pakje retour heb gekregen.
 • Als het product beschadigd is bepaal ik wat de waardevermindering is en stuur ik je alleen het overige bedrag.
 • Alle kosten van de retourzending zijn voor jouw rekening (verpakking en verzendkosten).
Herroepingsrecht uitoefenen – modelformulier

Wil je onze overeenkomst ontbinden dan is het nodig om mij van die beslissing op de hoogte te stellen door middel van een ‘ondubbelzinnige verklaring’. Je kunt hiervoor gebruik maken van dit modelformulier, maar dit is niet verplicht, een email sturen naar info@dekamervankim.nl is voldoende:

Aan: Atelier De Kamer van Kim, t.a.v. Kim Philips van Buren, Jan Tooropstraat 56, 1382VC Weesp, e-mail: info@dekamervankim.nl: Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) : — besteld op / ontvangen op (*) — uw naam / namen: — Uw adres: — Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum (*)Doorhalen wat niet van toepassing is.

Facebook groepen

 • Als bij een workshop een Facebookgroep hoort, berust het beheer daarvan bij De Kamer van Kim. Door lid te worden van de groep bevestigen de leden zich te houden aan de groepsregels die vermeld staan in de groep.
 • De beheerder van de groep heeft het recht berichten, reacties en in extreme gevallen leden te verwijderen die zich niet aan de groepsregels houden. Dit geeft echt geen recht op het annuleren of terugbetalen van de cursus.
 • Om de privacy van alle deelnemers te bewaren is het niet toegestaan informatie, ideeën en andere inhoud buiten de groep te delen.

Aansprakelijkheid

De Kamer van Kim is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van je deelname aan een cursus of workshop, tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld. De Kamer van Kim is in deze gevallen alleen aansprakelijk voor directe schade. Indirecte schade of gevolgschade (onder andere, maar niet uitsluitend gevolgschade, psychische schade) is altijd uitgesloten.

Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. De resultaten van de diensten van ‘De Kamer van Kim’ zullen van persoon tot persoon verschillen. Alle informatie in de programma’s is algemeen van aard en is nooit een persoonlijk advies. Ik garandeer niet dat de informatie in de programma’s uitputtend en volledig is of dat het de enige juiste informatie is.

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Overmacht, Annuleren en Opschorten door De Kamer van Kim

Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt De Kamer van Kim zich het recht een programma niet door te laten gaan. In geval van annulering ontvangen ingeschrevenen uiterlijk 2 dagen vóór het geplande programma via e-mail bericht.

In het geval van overmacht (situaties buiten de schuld of directe invloed van De Kamer van Kim) voor het starten van een cursus of workshop mag ik deze opschorten tot een moment na deze overmacht.

Wanneer de opschorting langer dan drie maanden duurt mogen zowel jij als ik de overeenkomst ontbinden. Geen van ons is in dat geval schadevergoeding verschuldigd. In het geval van overmacht na de start van een cursus of workshop mag ik deze opschorten tot een moment na deze overmacht.

Wanneer de opschorting langer dan drie maanden duurt mogen zowel jij als ik de overeenkomst ontbinden. Geen van ons is in dat geval schadevergoeding verschuldigd. Geleverde onderdelen en informatie van de cursus of workshop kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. Je hebt daarom wel een betalingsverplichting voor de onderdelen van de cursus die je voor de overmacht hebt ontvangen.

Als ik de cursus tussentijds moet annuleren, terwijl er geen sprake is van overmacht, zal ik de volledige cursus aan je vergoeden, maar ben ik geen schadevergoeding aan je verschuldigd.

Onder overmacht vallen onder andere, maar niet uitsluitend: pandemie of epidemie, ziekte, overheidsmaatregelen, terrorisme, brand, waterschade, overstroming en werkstakingen.

Klachten en Geschillen

Op onze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Als je een klacht hebt, moet je deze (met onderbouwing) zo snel mogelijk aan mij melden, zodat ik je klacht mogelijk nog op kan lossen terwijl de cursus nog loopt. Je moet je klacht in elk geval binnen zeven dagen nadat de klacht is ontstaan aan mij melden per e-mail (info@dekamervankim.nl). Ik zal binnen 7 dagen op je klacht reageren en waar mogelijk meteen oplossen.

Intellectueel Eigendom

Op werken van De Kamer van Kim (zoals webteksten, cursussen, (digitale) producten en diensten) rust auteursrecht. Ik ben rechthebbende van alle werken, methodes, afbeeldingen, video, audio en teksten die je in de cursussen en workshops geleverd krijgt. Voor zover ik niet de rechthebbende ben van de werken, namen of methodes, gebruik ik deze op een rechtmatige wijze of heb ik hiervoor een licentie gesloten met de rechthebbende. Het is niet toegestaan om informatie en/ of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen, tenzij jij en ik daar samen andere schriftelijke afspraken over gemaakt hebben.

Toegang tot het programma is persoonlijk. Je mag al het cursusmateriaal voor jezelf gebruiken, maar je mag het niet delen met anderen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.

De Kamer van Kim behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

De Kamer van Kim behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te mogen wijzigen. Uiteraard zijn deze algemene voorwaarden dan alleen van toepassing op overeenkomsten die gesloten worden na de datum van publiceren op de website.

Tot slot

Dat was het. Ik hoop natuurlijk dat alles nu helemaal duidelijk is. Zo niet, stuur me dan alsjeblieft een mail via info@dekamervankim.nl. Ik hoop je binnenkort online of in het Fort te ontmoeten!

Kim Philips van Buren
De Kamer van Kim
November 2022

Pin It on Pinterest